Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /www/doc/www.hypofin.sk/www/wp-content/plugins/ap-custom-testimonial/ap-custom-testimonial.php on line 103
Pravidlá ochrany osobných údajov - www.hypofin.sk

Pokiaľ ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a bezpečnosť. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľom?

Naša spoločnosť RESULT FINANCE s.r.o., so sídlom 044 57  Haniska 218, IČO: 46 923 292, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 31178/V  prevádzkuje webovú stránku www.hypofin.sk.

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ. Určujeme spôsob spracovania  údajov, jeho účel a dĺžku spracovania určenú časom.

Spoločnosť RESULT FINANCE s.r.o. je pri činnostiach smerujúcich k finančnému sprostredkovaniu podriadeným finančným agentom spoločnosti FINGO:SK s.r.o. poverenou osobou na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť FINGO.SK s.r.o.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu,
  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov, t.j. pre naplnenie týchto účelov:

  • Poskytovanie služieb

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, meno nevyhnutne potrebujeme k poskytovaniu našich služieb (zaslanie e-mailov, newsletterov, dodanie požadovaných informácií, vyriešenie vašich požiadaviek zaslaných cez dopytové formuláre, nájdenie finančných produktov a poradenstva v oblasti finančných služieb).

Pri poskytovaní služieb finančného sprostredkovania môžeme ako poveraná osoba na spracovanie osobných údajov pre spoločnosť FINGO.SK s.r.o.  spracovávať výlučne v ich systémoch tieto osobné údaje: meno, priezvisko, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, kontaktné telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a osobné údaje z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, trvalý pobyt, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje o bonite, údaje o ekonomickej identite, u fyzickej osoby-podnikateľa aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a prípadne ďalšie osobné údaje ak tak zákon výslovne stanovuje. 

  • Marketing – zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-mailoch a kedy ich najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných ponúk. Ak ste našim zákazníkom, robíme to z oprávneného záujmu, nakoľko dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

  • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

  • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pri vystavovaní a evidencii daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Využívanie cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytnúť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávane len na základe vášho súhlasu.

Našu webovú stránku je možné prechádzať tiež v režimu, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Posúvanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu

Osobné údaje spracovávané na základe Zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve sprístupňujeme a poskytujeme finančným inštitúciám, iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o finančnom sprostredkovaní.

Osobné údaje spracovávané na základe Zákona o cenných papieroch sprístupňujeme a poskytujeme iným osobám a orgánom iba v prípadoch a v rozsahu podľa Zákona o cenných papieroch.

Všetky osobné údaje budú spracované na území Slovenskej republiky.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viacero práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z nich využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: hypofin@hypofin.sk. 

Ako subjekt údajov máte právo na:

a) právo na prístup k osobným údajom;

b) právo na opravu osobných údajov;

c) právo na výmaz osobných údajov;

d) právo na obmedzenie spracovania;

 e) právo vzniesť námietky proti spracovaniu;

f) právo na prenositelnosť údajov;

 g) právo podať sťažnosť dozornému úradu;

 h) právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania;

i) právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov;

j) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR)

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať a uplatniť aj ostatné práva subjektu, a to zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu hypofin@hypofin.sk

Sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk

E-maily s inšpiráciami, článkami alebo produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. 
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení zmluvných vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté žiadnej inej tretej strane.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421944615071  alebo na e-mail: hypofin@hypofin.sk.